İHALE İLANI
Artvin ili Borçka İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
1.İdarenin
a)Adı               : Borçka Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği  BORÇKA
b)Adresi        : Gündoğdu Mahallesi Emniyet Cd. İlçe Özel İdare Binası  BORÇKA
c)Telefon ve
Faks No.    : (466) 415 1038               Faks : (466) 4151038
2.İhale Konusu
Yapım İşinin Adı :  Borçka İlçesi  Güreşen, Alaca, Adagül, Boğazköy, Şerefiye, Güneşli, Çavuşlu, Karşıköy, Atanoğlu, Zorlu, Avcılar, Kale, Örücüler, Düzköy, Anbarlı, Güzelyurt, Demirciler, Çaylı ve Aralık Köy ve Mahalleleri   Beton Yol  İnşaatı (Beton Santralı İle) Yapım İşi
Niteliği   : Beton Yol
Türü         : Yapım İşi
Miktarı                      : 5.400 m3
 
S.N.
 
POZ NO     İŞİN ADI
 
Mahalle adı
 
BİRİMİ
 
MİKTARI
 
B.FİYATI(TL.)
 
TUTARI(TL.)
1
MSB.322: Saha, Tretuvar, Yol, Otopark, hangar, ve Atolye içi beton kaplama yapılması hazır beton kullanılarak (nakliye dahil)                                  Borçka İlçesi  Güreşen, Alaca, Adagül, Boğazköy, Şerefiye, Güneşli, Çavuşlu, Karşıköy, Atanoğlu, Zorlu, Avcılar, Kale, Örücüler, Düzköy, Anbarlı, Güzelyurt, Demirciler, Çaylı ve Aralık Köy ve Mahalleleri Beton Yol  İnşaatı (Beton Santralı İle) Yapım İşi  
 
 
 
 
 
M3
 
 
 
 
 
5.400
 
 
 
 
Beton yol  (beton santrali ile) paçalı fiyat  (c-20) Toplam  5.400  m3
Toplam KDV hariç
 
 
 
 
Yapılacağı Yer         : Borçka İlçesi  Güreşen, Alaca, Adagül, Boğazköy, Şerefiye, Güneşli, Çavuşlu, Karşıköy, Atanoğlu, Zorlu, Avcılar, Kale, Örücüler, Düzköy, Anbarlı, Güzelyurt, Demirciler, Çaylı ve Aralık Köy ve Mahalleleri   BORÇKA/ARTVİN
  1. İşe Başlama  
Tarihi                   : İhale kararının onaylanmasına müteakip 5 (Beş) iş günü
                            içerisinde sözleşme imzalanacak ve sözleşme tarihinden        
                         itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak   
                         işe başlanacaktır.            
  1. İşin Süresi          : Yer Tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
  2. İhalenin
    1. İhale Usulü        : Açık ihale usulü
    2. Yapılacağı Yer   : Borçka Gündoğdu Mah.Hükümet Konağı Kat:3 Toplantı Salonu
    3. Tarih ve Saati    : 29/08/2016 – 14:00
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik   Kriterleri :
MADDE 4. İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları gerekir.                                                                                                                                                               
a)
Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası varsa  elektronik posta adresi.    
b)
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi  veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğu belge (2016 yılına ait olacak)
1)
Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 
c)
Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 01/08/2016 tarihinden sonra düzenlenmiş belge.
d)
Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, 01/08/2016 tarihinden sonra düzenlenmiş belge.
e)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri ;
1)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2)
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
f)
İdari şartnamenin 11 ve 12’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin ayrı ayrı taahhütname,
g)
Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                 
h)
Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3'den  az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda )
ı)
Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i)
Ortak girişim kesinlikle Kabul edilmeyecektir. Taşeron çalıştırılmayacaktır.
j)
İsteklinin “Yerli istekli” olarak ihaleye teklif verdiğini gösteren belgeler
1)
Gerçek kişi olması durumunda T.C. Yasalarına göre düzenlenmiş nüfus kimlik belgesi
2)
Tüzel kişilik olması durumunda T.C. Yasasına göre kurulduğunu ve tescil edildiğine dair belge.
 
k)
İhale dokümanının satın alındığına dair belge. [Birliğimizin T. Halk Bankası Borçka Şubesi nezdindeki 1231-16100014 nolu vadesiz Özkaynaklar hesabına              (500,00) (beşyüz) TL  yatırıldığını gösterir belge]
 
 
l. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:   
     1 -İş Deneyim Belgeleri ;
        İsteklinin, son on beş yıl içinde kamu sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair TEbliğin VIII, IX, X VE XI MADDELERDE . işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, inşaat mühendisliği veya mimarlık diplomaları.
     2- Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ;
       İstenen Asgari Ekipman Listesi ;
Adet
Ekipmanın Adı – Cinsi
Özelliği
1
Bilgisayarlı beton Santralı
 
4
Mikser 6 M3 ve üstü
 
1
Perdah makinesi
 
1
Vibrasyonlu mastar (5-6 Metrelik)
 
6
1 Set Küp numune kabı
 
     İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair serbest muhasebeci onaylı belge yada yukarıda sayılan makina ve diğer ekipmanı iş başında bulunduracağına ilişkin noter tasdik onaylı  taahhütname belgesi. 
Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı : Kapalı
Madde 6- İhale Dışı Bırakılma Durumları
           6.1- Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
          a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato(iflas eden) ilân eden, işlerini askıya alan,
           b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
          c) İhale tarihi itibariyle Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
          ç) İhale tarihi itibariyle Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
          d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
          e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
          f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
          g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
          ğ) 7.  maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
Madde 7.- İhaleye Katılamayacak Olanlar
             7.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
         b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler
c) Birliğin ihale yetkilisi.
         ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
         d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
         e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
         7.2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 8-İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınabileceği
İhale Dokümanının
Görülebileceği Yer     : İlçe Özel İdare Binası KHGB Birlik Müdürlüğü
İhale Doküman
Bedeli                         : 500,00 (beşyüz) TL.
Madde 9- Tekliflerin Verileceği Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
9.1-Tekliflerin Verileceği yer, son teklif verme tarih ve saati;
Tekliflerin Verileceği Yer                         :  Borçka Gündoğdu Mah.Hükümet Konağı Kat:3 Toplantı Salonu
Son Teklif verme Tarihi (İhale Tarihi)   :  29/08/2016
Son Teklif Verme Saati                             :  13.30
9.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
 
Madde 10-İş Ortaklığı
          10.1- Ortak girişim kesinlikle Kabul edilmeyecektir. Taşeron çalıştırılmayacaktır.
Madde 11-Geçici Teminat
Birliğimizin T. Halk Bankası Borçka Şubesi nezdindeki 1231-16100026 nolu vadesiz hesaba yatırılacaktır.
Madde 12- Kesin Teminat
           12.1-Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır.
          12.2-Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
         12.3-İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
 12.4-Kesin Teminat banka mektubu olması halinde, Kesin Teminatın süresi sözleşme tarihinden itibaren  en az 12 (oniki)  Ay’dan az olmayacaktır.
Madde 13- Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
          13.1-Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
          13.2-Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
          13.3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
            13.4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
Madde 14- Yazılı Teklif İstenmesi
          14.1-Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
          14.2-Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verebilir.
          14.3-Üzerine ihale kalan istekli ile Birim fiyat işlere ait sözleşme imzalanacaktır.
Madde 15- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
15.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 16-İhale İli İlgili Özel Şartlar 
16.1-İhale edilen işin yapımı sırasında verilebilecek zararların tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
           16.2-İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 42. maddesi gereğince; Bu yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40 ıncı maddedeki süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı birliğe gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
16.3-İşin yapımını üstlenen yüklenici, iş ve işyerini, çalışanları ve çalışanlarını işin yapımı sırasında kullanacağı araç ve iş makinelerini sigortalamak zorundadır.
16.4-Yüklenici yapmayı taahhüt edeceği işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapabilmek için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.
16.5 Mahkeme kararı veya herhangi bir mücbir sebeple işin durdurulması durumunda, işin sadece yapılan kısmının ödemesi yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca hiçbir ödeme talebinde bulunamayacaktır. İşin durdurulduğunun yükleniciye tebliğ edilmesi ile sözleşme kendiliğinden sona erer.
16.6-Yapılan hak edişler, İçişleri Bakanlığı’ndan Birliğimize ödenek aktarıldığı durumlarda ödenir. Bunun haricinde Yüklenici kendi mağduriyetinden dolayı hiçbir hak iddia edemez ve bu hususta hiçbir kanun yoluna başvurmayacağını kabul ve beyan eder.
16.7-Artvin İli Merkez ve diğer İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığı için sözleşmesi feshedilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
16.8-İhaleye teklif veren yüklenici geçmiş yıllarda Birliğimizden almış oldukları işleri tamamlama konusundaki performansları ve taahhüdünü yerine getirme konusundaki açıklamalarını göz önünde bulundurularak en düşük teklifi verse dahi ihale üzerinde bırakılmayabilir
16.9-Sözleşme bedeli üzerinden kesilecek, sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu iş bitiminde düzenlenecek hakediş ödemesinden kesinti yapılacaktır.
Madde 17 İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
          17.1-İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir.
          17.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
          17.3-İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
          17.4- Her ne surette ihalenin iptal edilmesi durumunda ihale doküman satış bedeli katılımcılara (isteklilere) iade edilmeyecektir.
Madde 18-İdarenin Serbestliği
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 22/08/2016
 İLAN OLUNUR
Ertuğrul ÖRNEK
Kaymakam
Birlik Başkanı